Tävlingsregler

REGLEMENT (NO)

Cykellandskampen // Åre // 27.august  2016

1. Innledning

Deltakere som er påmeldt i Cykellandskampen i Åre forutsettes å ha lest, forstått og akseptert rittreglementet som følger, herunder vilkårene for deltakelse i rittet. Rytterne bekrefter når de stiller til start at de vil delta i rittet i henhold til rittreglementet.

Cykellandskampen blir videre i reglementet kalt ”rittet.”

Rittet er underlagt Svenska Cykelförbundet - SCF sitt reglement.

Miljøperspektivet er viktig for såvel arrangør som deltakere. Alle deltakere og rittets funksjonærer vil gjøre sitt ytterste for å være til minst mulig sjenanse for omgivelsene før, under og etter rittet, til det beste for natur og sykkelsporten.

Deltakere plikter å holde seg oppdatert angående endringer i forbindelse med rittet på rittets nettside.

2. Deltakelse, lisens og avmelding

Påmelding skjer via rittets nettside, Facebook eller direkte via EQ Timing sine sider.

EQ Timing er valgt som leverandør av påmeldingsportal og teknisk utsyr.

2.1 Betaling

Rytter, lag og foreninger skal selv påse at deltakeravgiften er betalt senest 7 dager før rittet. Rytter, lag og foreninger som ikke har betalt deltakeravgiften, vil ikke få utlevert sine startnummer og bli nektet start.

2.2 Lisens

For å delta i rittet må rytter ha gyldig sykkellisens. For de som ikke har aktiv lisens (helårslisens) kjøpes engangslisens hos arrangøren via påmeldingsportalen ved påmelding til rittet.

2.3 Avmelding – refusjon

Påmelding er bindende. Ved sykdom eller annen legitim grunn som hindrer deltakelse, kan 50% av innbetalt beløp refunderes mot fremvisning av legeerklæring. Alternativt kan innbetalt beløp overføres til neste års ritt. Registrering må da skje før påmeldingen åpner..

Overføring av startnummer til annen person skal gjøres via arrangøren og medfører et administrasjonsgebyr på kr. 300,-

Overføring av rytter fra individuell påmelding til et allerede påmeldt lag, skal gjøres via arrangøren og medfører et administrasjonsgebyr på kr. 200,-. 

Avmelding og endringer skal skje skriftlig pr. e-post til post@cykellandskampen.se

, eller pr. post til arrangør :

 

Cykellandskampen

Amundalsveien 792

7036 Trondheim

3. Klasser, lag og brudd

3.1 Klasser og distanser

Det konkurreres i følgende klasser. Barneklasse, Familie ( 2 + 3 ) , Mosjonist, Konkurranse og Elite

3.2 Lagkonkurranse

Det kan meldes på lag, klubb og foreninger med minimum 3 deltakere. Laget, klubben og foreningen må stille samlet til start. Minimum tre ryttere må fullføre rittet.

3.3 Klassevinnere

Rittets klassevinnere er den personen, lag, klubb eller foreninger som har syklet flest høydemeter, forutsatt at rytter/-e ikke har pådratt brutt regelverket på en slik måte at andre straffetiltak kan være aktuelle.

3.4 Offisiell fullfører/finisher

Enhver rytter, lag, klubb eller foreninger som gjennomfører rittet innen tidsfristen        ( kl 08:00 – 15:00 ), vil bli betraktet som en offisiell fullfører (finisher) av rittet.

3.5 Brutt ritt

Ryttere, lag, klubb eller foreninger som av en eller annen grunn må bryte, plikter å varsle rittledelsen om sin beslutning. Rittledelsen vil bistå ryttere slik at de kommer seg tilbake til Åre torg. Ventetid må påregnes.

4. Assistanse

Det vil bli satt opp mat/drikkestasjoner på hver av de ulike 9 toppene i rittet.

Flere biler / ATV vil følge rittet underveis og i etterkant av rittet.

Rittledelsen kan av beredskapsmessige grunner tildele privat servicepersonell oppgaver i rittet for å betjene så vel egne som andre ryttere ved behov.

Kjøretøy og personell vil i tilfelle bli offisielt autorisert til oppgaver i rittet.

4.1 Privat support

Det er tillatt med privat support på rittets mat- og drikkestasjoner, og på andre sikre plasser godt utenfor veibanen. Privat følgebil, som følger rytter/felt i syklistenes fart, er IKKE tillat. All hjelp og langing skal skje på høyre side av veien. Langing fra kjøretøy i fart er IKKE tillatt.

Privat support må ikke være til hinder for rittets personell på mat/drikke-stasjonene.

5. Registrering og oppmøte

Registrering skjer på nærmere angitt plass før rittet. Det er individuell start for alle ryttere, lag, klubb eller foreninger, unntatt er for påmeldte til elite konkurransene.

Her gjelder tidene, kl 16:00 for damer, og kl 17:30 for herrer.

6. Utstyr

6.1 Sykkel, utstyr

Godkjent sykkel i teknisk god tilstand skal benyttes. Det er tillatt å benytte alle former / typer av sykkel. For familier er det tillatt å montere sykkelsete, og sykkelvogn for å ha med seg barn. Utstyret skal være godkjent og i teknisk god stand. 

6.2 Bruk av hjelm

Når sykkel brukes som fremkomstmiddel i tiden mellom første start og siste målgang, skal rytteren benytte godkjent hjelm i hht SCF/UCIs regelverk. Hjelmpåbudet gjelder uansett om det dreier seg om deltakelse i selve konkurransen, under oppvarming eller når man på annen måte beveger seg på sykkelen.

Også barn som sitter i sykkelvogn eller i påmontert sykkelsete, skal selvsagt benytte hjelm.

6.3 Obligatorisk utstyr

Alle ryttere må besitte:

Effektiv værbeskyttelse. Rytter skal være kledd og utstyrt slik at de er forberedt på ulike værtyper. Dette gjelder også om rytterne blir nødt til å søke ly/stå stille i kortere eller lengre tid. Rytterne kan selv i august måned, møte sterkt varierende værforhold, fra kulde og snø (både i lufta og på bakken) via regn og vind til høye temperaturer med sterk sol. Solkrem kan også bli gjeldende.

Mat og drikke kan medbringes, eller kjøpes ved de fleste toppunktene og på Åre torg.

6.4 Bytte av sykkel

 

Ryttere kan bytte til annen godkjent sykkel.

7. Kjøreregler

7.1 Trafikkregler

Rittet foregår i all hovedsak lavt trafikkert vei, som grusvei/traktorvei, stier og på fjellet. Enkelte steder i rittet kryssende og langs offentlig vei, åpen for alminnelig  ferdsel. Veitrafikkloven vel uansett være gjeldende. I de tilfeller barn er med i følge, ber vi om at de passes ekstra god på ved kryssing, sykling langs trafikkert vei.

 

Det er politiet og arrangørens anbefaling å hvile før du evt. kjører hjem etter avsluttet ritt.

7.2 Bruk av mobiltelefon

 

Ryttere har ikke lov til å bruke telefonen (til hverken samtaler, sms eller fotografering) mens vedkommende sitter på sykkelen. Hvis du må bruke telefonen må du gå av sykkelen og gå bort fra rittrasén for ikke å påvirke sikkerheten under rittet.

Ryttere har ikke lov til å bruke hodetelefoner under rittet, da oppmerksomheten mot de andre deltakerne og andre trafikanter kan bli skadelidende.

7.3 Ulykker

Dersom en rytter blir utsatt for alvorlig uhell må rittledelse / sekretariat varsles.

Nødnummer er godt opplyst under all merking av rittet, samt på startnummer.

Ryttere som møter alvorlige ulykker, plikter å undersøke behov for hjelp. Ryttere som hjelper til ved annen rytters skade vil kunne få fradrag i tid.

7.4 Spurt

I de tilfeller det spurtes mot mål er det forbudt å skifte spor de siste 100 meterne til mål, "slå" med sykkelen for å hindre innhentende ryttere eller på annen måte bevisst eller ubevisst hindre konkurrentene.

8. Protest – jurybehandling – straff

8.1 Protester

En protest må leveres skriftlig til rittledelsen senest 30 minutter etter at offisiell målgang er avsluttet. Sammen med protesten innbetales et depositum på kr 200,- . Dersom en protest fører frem vil depositumet bli tilbakebetalt klager. Dersom klager ikke får medhold av juryen, blir depositum ikke tilbakebetalt.

8.2 Jury

For rittet er det oppnevnt en jury. Juryens oppgave er å ha kontroll med rittet, kontrollere resultatlister og håndtere klager. Juryen skal bestå av 3 til 5 medlemmer.

8.3 Sanksjoner

Kun rittets jury kan beslutte å iverksette sanksjoner mot ryttere som bryter rittreglement eller opptrer på annen måte som er skadelig for konkurrenter, rittets omdømme eller for sykkelsporten. Regelverket definerer en del straffereaksjoner av mer alvorlig karakter. Det vil ikke være mulig å regulere alle forhold i rittet. Det blir derfor opp til juryen å vurdere brudd på rittreglement og iverksette passende straffereaksjoner.

Juryens skjønn vil i mange saker være avgjørende.

Målsettingen fra arrangørens side er at alle ryttere/flest mulig ryttere skal være med til mål. Tillegg vil derfor være den mest benyttede straffereaksjon. Kun i grove tilfeller vil det være aktuelt med diskvalifikasjon og utestengelse.

Eksempler på hendelser som kan medføre tillegg:

- Vise dårlig sportsånd

- Mangelfull respekt for naturen og miljøprofilen til rittet.

- Sykle uten hjelm.

- Endre på startnummer.

- Sykle uten startnummer.

- Hindre konkurrent.

- Avvike fra korrekt trasé.

- Bruk av følgebil

 Eksempel på handlinger som kan føre til diskvalifikasjon:

- Hasardiøs sykling som setter andre i fare også folk som ikke deltar i rittet.

- Sykling som setter dyr i fare. 

- Gjentakende foreteelse.

8.4 Miljø

Rittet går gjennom deler av norsk natur som er svært sårbar. Enhver som blir tatt i å kaste søppel eller andre gjenstander utenom søppelposer/dunker på mat/drikkestasjoner vil få tidsstraff ved førstegangs forseelse. Ved gjentatte forseelser vil rytter kunne risikere utestengelse.

Styre Cykellandskampen

Reglementet er sist oppdatert 9/5 2016